Search
Filters
Close

Obchodní podmínky

Základní principy zpracování osobních údajů:

BMK servis s.r.o. (dále jen Správce) zpracovává osobní údaje svých zákazníků dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následovně:

  • Veškeré osobní údaje Správce zpracovává vždy korektně, spravedlivě, transparentně, odpovědně a vždy v souladu se zákonem.

  • Zpracování dat je účelově omezené, což znamená, že Správce zpracovává osobní údaje pouze pro určité konkrétní účely.

  • Účely, pro které jsou osobní data zpracovávána:

   • Opravy spotřebičů

   • Prodej spotřebičů (zboží)

   • Prodej náhradních dílů

  • V rámci minimalizace údajů Správce zpracovává přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

  • Správce zpracovává přesné a aktualizované osobní údaje. Pokud jsou osobní údaje nepřesné, Správce zajistí jejich opravu, k čemuž může požadovat nezbytnou součinnost zákazníka.

  • Přehled osobních údajů, které Správce zpracovává:

   • Jméno a příjmení

   • Titul

   • Adresa – ulice

   • Adresa – číslo popisné a orientační

   • Adresa – PSČ          

   • Adresa – obec

   • Kontaktní telefon

   • Kontaktní e-mail

  • Správce zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení a ochranu osobních údajů.

  • Správce tímto prohlašuje, že dostatečně technicky a organizačně zabezpečil ochranu osobních údajů před nahodilým zásahem jiných osob jak při manuálním tak i automatickým způsobu zpracování dat, aby nemohlo dojít k jejich změně, ztrátě nebo neoprávněného zneužití.

  • Všichni zaměstnanci Správce, kteří přicházení do styku s osobními údaji jsou vázáni povinností mlčenlivostí.

  • V případě porušení zabezpečení ochrany osobních údajů bude Správce ihned informovat ÚOOU a to nejpozději do 72 hodin.

 

Smluvní podmínky a Všeobecné smluvní obchodní podmínky BMK servis s.r.o.

Třetí vydání, 9/2011 Stránka 1

Část A Úvodní ustanovení

Článek I Všeobecná ustanovení

(1) Společnost BMK servis s.r.o., se sídlem Mahenova 164/2, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 284 00 232, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138814 (dále jen „prodávající“ nebo „zhotovitel“) se zabývá:

a) Prodejem:

1. Pro domácnost

- chladniček, mrazniček a vinoték

- automatických a vířivích praček, myček nádobí a sušiček prádla

- elektrických, plynových a kombinovaných sporáků,

- bojlerů a průtokových ohřívačů,

- mikrovlnných trub, odsavačů par, vysavačů

- drobných a malých elektrospotřebičů,

- nástěných a mobilních klimatizací

- TV, DVD, STB, a ostatní spotřebiče černé techniky

- náhradních dílů

- různých doplňků a příslušenství ke všem nabízeným spotřebičům,

- veškerých přípravků pro správné používání a ošetřování spotřebičů

2. Pro průmysl a gastro provozy – Profi provedení

- automatických praček, myček nádobí a sušiček prádla

- chladniček, mrazniček, vinoték, chladících vitrín, mrazících boxů

- sodobarů, výrobníků ledu, zmrzlinových přístrojů

- sporáky, varné desky, pečící trouby, grily apod.

b) Záručním a Pozáručním servisem:

1. Pro spotřebiče používaných v domácnosti i k podnikání nebo v provozech

- opravy všech automatických a vířivých praček

- opravy sušiček a myček nádobí

- opravy chladniček, mrazniček a vinoték

- opravy a montáže všech vestavných spotřebičů

- opravy drobných spotřebičů (mikrovlnné trouby, vysavače, kuchyňské spotřebiče)

- opravy elektrických sporáků a odsavačů par

- poradenstvím, konzultacemi

- zpracováním odborných posudků

- recyklací spotřebičů s možností vystavení protokolů o recyklaci

c) Prováděním pravidelných revizí a kontrol elektrických spotřebičů

dle ČSN 331600 ed.2. Smluvní podmínky a Všeobecné smluvní obchodní podmínky BMK servis s.r.o.

Třetí vydání, 9/2011 Stránka 2

Část B

Služby poskytované společností BMK servis s.r.o.

Článek I

Prodej spotřebičů podnikatelům

1. Prodej zboží uvedeného ve čl. I odst. (1) písm. a) podnikatelům ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) se realizuje na základě platně uzavřené kupní smlouvy dle ustanovení § 409 a násl. OZ mezi prodávajícím a podnikatelem (dále jen „kupující“). Cena zboží se řídí podle platného ceníku v den koupě.

2. K převzetí zboží kupujícím dojde buď v provozovně společnosti nebo po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím v sídle nebo v provozovně kupujícího.

3. Při převzetí zboží se zavazuje kupující rovněž převzít fakturu za zboží a zaplatit za zboží prodávajícímu kupní cenu buď v hotovosti nebo bankovním převodem na číslo účtu prodávajícího a do data splatnosti uvedeného na fakuře.

4. V případě, že kupující projeví zájem o dodání a instalaci zboží zakoupeného od prodávajícího, společnost zboží dodá a instaluje. Cena dodání a montáže se řídí dle platného ceníku ke dni prodeje. Za neodbornou montáž, závadu na spotřebiči nebo na ostatním zařízení způsobené neodbornou montáží, kterou nezrealizoval technik prodávajícího, nenese prodávající žádnou odpovědnost.

5. Jestliže kupující nezaplatí kupní cenu společnosti do dne splatnosti označeného na faktuře, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení z celkové dlužné částky, tj. z kupní ceny a ceny za dopravu a instalaci zboží, pokud k dopravě a instalaci došlo, ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

6. V případě nezaplacení kupní ceny nebo ceny za dopravu a instalaci se podnikatel zavazuje zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení.

7. Veškerá práva která náleží prodávajícímu na základě platně uzavření kupní smlouvy nebo jiných smluv se na základě ustanovení § 401 OZ promlčují za deset let poté, co začala běžet promlčecí doba.

8. Termín dodání musí být sjednán nejpozději tři dny předem, pokud není ujednáno jinak. K dodání zboží společností dochází každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin. Ve výjimečných případech může být dodání i v pozdějších hodinách. Vždy však po vzájemné domluvě.

9. Pokud bude předmětem kupní smlouvy zboží, které nebude mít společnost k dispozici na skladě a bude nutné zboží objednat buď u dodavatele v ČR nebo v zahraničí, dohodnou se smluvní strany na dodací lhůtě. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné zboží dodat v dohodnuté dodací lhůtě, je společnost povinna bez zbytečného odkladu o tomto informovat podnikatele a dohodnout se na prodloužení dodací lhůty.

Smluvní podmínky a Všeobecné smluvní obchodní podmínky BMK servis s.r.o.

Třetí vydání, 9/2011 Stránka 3

 

10. Záruční doba na prodané zboží je vždy na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

11. Záruka se nevztahuje na nadměrně opotřebovaný výrobek, který je svým zaměřením určený pouze pro domácnost, a který si spotřebitel pořídíl k podnikání a na výdělečnou činnost.

12. V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen bez zbytečného odkladu podat zprávu prodávajícímu o vadách zboží tak, jak ukládá ustanovení § 428 OZ.

Článek II

Prodej spotřebičů koncovým spotřebitelům

1. Prodej zboží uvedeného ve čl. I odst. (1) písm. a) spotřebitelům se realizuje na základě platně uzavřené kupní smlouvy dle ustanovení § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „obč. zák.“) mezi prodávajícím a kupujícím. Cena zboží se řídí podle platného ceníku v den koupě.

2. Kupující je povinen za předmět koupě prodávajícímu zaplatit kupní cenu v hotovosti při předání zboží, pokud není předem stanoveno jinak. Platba může být také provedena platební kartou nebo bezhotovostní platbou na základě faktury.

3. Kupující je povinen se s předmětem prodeje při převzetí řádně seznámit, zejména prohlédnout si zboží, zda není viditelně poškozeno a zkontrolovat, zda je zboží funkční.

4. Spotřebitel se zavazuje, že nebude předmět koupě používat ke komerčním účelům. Pokud by byl výrobek používán ke komerčním účelům a došlo k jeho poškození v důsledku nadměrného používání v důsledku komerčního provozu, nevztahuje se na něho záruční doba.

5. Pokud spotřebitel zakoupí zboží v provozovně prodávajícího, a neobjedná zároveň jeho dopravu a instalaci, neručí prodávající za případně vady způsobené během přepravy a neodborné instalace tohoto zboží.

6. V případě, že kupující projeví zájem o dodání a instalaci zboží zakoupeného od prodávajícího, společnost zboží dodá a instaluje. Cena dodání a montáže se řídí dle platného ceníku ke dni prodeje. Za dopravu a instalaci zboží se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu při koupi zboží.

7. Jednou zakoupené zboží nebo náhradní díl, společnost již nevykupuje zpět. A to ze žádného důvodu.

8. Reklamace zboží upravuje vedle obecně platných právních předpisů i Reklamační řád, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o dílo.

Smluvní podmínky a Všeobecné smluvní obchodní podmínky BMK servis s.r.o.

Třetí vydání, 9/2011 Stránka 4

Článek III

Prodej elektrických spotřebičů spotřebitelům prostředky komunikace na dálku

1. Spotřebitel může uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu protředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

2. Prostředky komunikace na dálku se rozumí prostředky uvedené v ustanovení § 53 odst. 1 OZ.

3. Pokud dojde ke vzájemné komunikaci mezi spotřebitelem a prodávajícím pomocí prostředků komunikace na dálku a spotřebitel následně převezme zboží v provozovně prodávajícího, řídí se právní vztah smluvních stran podle § 588 OZ.

4. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do čtrnácti dnů, je spotřebitel na toto upozornit prodávajícího a to písemnou formou nebo osobně na uvedené provozovně. Vrácené zboží musí být nepoškozené a musí mít originál obal. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Týká se poštovného a balného a nákladů na převod finančních prostředků, byla li transakce provedena bezhotovostně.

Článek IV

Servis a opravy elektrospotřebičů

1. Společnost BMK servis s.r.o. provádí rovněž servis elektrospotřebičů.

Při mimozáruční opravě, opravuje společnost všechny značky Domácích spotřebičů dovážené do ČR. V tomto případě je jedno, zda se jedná o oficiální dovoz spotřebiče prostřednictvím oficiálního zastoupení nebo individuální dovozem jiné společnosti.

Při Záruční opravě, opravuje společnost pouze značky, které jí náleží k opravě na základě Servisní smlouvy, a to na základě souhlasu nebo místního zastoupení značky, které ověří, zda se jedná o oprávněnou reklamaci a o spotřebič dovezený oficiálním distributorem.

2. Objednání servisu se provádí osobně, telefonicky na servisní linku společnosti, dále prostřednictvím On-Line formuláře na webových stránkách společnosti nebo písemnou objednávkou na adresu provozovny společnosti Mahenova 164/2, 150 00 Praha 5.

3. Spotřebič zakoupený u společnosti, který je v záruční dvouleté době, opraví společnost zdarma. Pokud není stanoveno jinak. Dále viz část C, Reklamační řád.

4. Zákazník se zavazuje, že do návštěvy technika společnosti za účelem opravy spotřebiče připraví dostatečný přístup k opravovanému spotřebiči. Také je povinnen sdělit technikovi veškerá možná rizika, která by vedla k případnému poškození ostatních zařízení nebo vybavení bytu či domu, která by mohla nastat, pokud by technik manipuloval se spotřebičem a nebyl na tato možná rizika předem upozorněn! Pokud by tomu tak nebylo a zákazník by na opravě trval nebo neinformoval technika o těchto rizicích, provede přístup technik, který však nebude odpovídat za případnou škodu v domácnosti v souvislosti s prováděním přístupu ke spotřebiči.

Smluvní podmínky a Všeobecné smluvní obchodní podmínky BMK servis s.r.o.

Třetí vydání, 9/2011 Stránka 5

 

5. Jestliže by nebylo v silách technika společnosti zpřístupnit spotřebič k opravě, je oprávněn opravu odmítnout a zákazník se zavazuje uhradit vzniklé náklady s návštěvou technika a to podle platného ceníku společnosti. To platí i při stavu, kdy se při návštěvě technika objeví nepředpokládané potíže na zařízení zákazníka a nebude možné je odstranit ( nepůjde elektřina, voda, nepůjde zavřít uzávěr vody apod.).

6. Zákazník dává souhlas k tomu, aby technik společnosti provedl potřebnou fotodokumentaci poškozené části opravovaného přístroje nebo jiné součásti vybavení bytu či domu, která byla vadným spotřebičem poškozena, a to za účelem evidence opravy. Zvláště půjde-li o spotřebič v Záruční době. V případě odmítnutí může společnost odmítnout provedení Záruční opravy.

7. V případě, že technik společnosti zjistí, že je nutné u opravovaného přístroje vyměnit náhradní díl, který nemá společnost na skladě, upozorní na toto zákazníka s tím, že zároveň určí přibližnou dobu dodání potřebného náhradního dílu. Pokud s touto dobou bude zákazník souhlasit, je technik oprávněn přijmout od zákazníka zálohu ve výši 50% ceny objednávaného ND. Minimálně však 1000 Kč. Zároveň technik sdělí zákazníkovi předpokládanou celkovou částku za opravu. Tuto částku technik zanese do Montážního listu nebo do Potvrzení o převzetí spotřebiče do opravy. Tuto částku zákazník potvrdí svým podpisem.

8. Až do zhotovení díla může zákazník od smlouvy odstoupit. Je však podle §642 OZ odst.1 povinnen uhradit zhotoviteli (servisu) celou částku, která již připadá na práce vykonané, včetně cestovného a to dle platného ceníku.

9. V případě, že bude výrobek přijat za účelem opravy do dílny společnosti, a spotřebitel nebo jiný oprávněný subjekt si ho nevyzvedne nejpozději do jednoho měsíce po sjednaném termínu dokončení opravy, je povinen uhradit společnosti poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý den po uplynutí tohoto měsíce.

10. Pokud si spotřebitel nebo jiný oprávněný subjekt nevyzvedne věc do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, bude společnost postupovat podle ustanovení § 656 odst. 2 a 3 OZ v platném znění.

11. Technik společnosti není povinen jakkoliv asistovat při přemísťování spotřebiče v bytě u zákazníka, pokud se nejedná o běžnou manipulaci při opravě.

12. Při demontáži vestavného spotřebiče je zákazník sám a na vlastní náklady demontovat ostatní součásti zařízení a nábytku, které nejsou součástí spotřebiče, mají pouze dekorativní charakter. Jedná se např o sádrokartonové podhledy, zasilikonované varné desky a ostatní předměty, které je nutno odstranit aby bylo možno spotřebič vymontovat. Netýká se to dekorativních dvířek na vestavných myčkách. Pokud tak zákazník neučinní a technik, který nebude na toto riziko upozorněn poškodí demontáží spotřebiče v této souvislosti některé součásti zařízení, nenese technik ani společnost za toto poškození žádnou odpovědnost. Pokud by také v této souvislosti došlo ke zranění technika, dochází okamžitě k přerušení práce a zakázky a technik opouští nedokončenou opravu. Zároveň pokud mu to zdravotní stav dovolí, sepíše celou událost do Montážního listu a provede fotodokumentaci. Pokud mu to zdravotní stav neumožní, informuje telefonicky vedení společnosti a vyžádá si asistenci. V těchto případech si společnost vyhrazuje právo vymáhat škodu a veškeré náklady spojené s tímto na zákazníkovi.

Smluvní podmínky a Všeobecné smluvní obchodní podmínky BMK servis s.r.o.

Třetí vydání, 9/2011 Stránka 6

 

13. V případě, kdy si spotřebitel objedná u společnosti opravu spotřebiče nebo návštěvu technika, bude přesně stanovený termín a hodina návštěvy, a v danou hodinu nebude spotřebitel ani jiný zástupce přítomen na dohodnutém místě, přestože technik na sjednaném místě řádně je, a nebude zakázka zrušena minimálně 24 hod. předem, se spotřebitel zavazuje uhradit společnosti veškeré účelně vynaložené náklady, které společnost nemůže využít jiným způsobem. Viz platný ceník práce a cestovného.

14. Spotřebitel se zavazuje uhradit společnosti náklady nutně vynaložené ke zjištění závady spotřebiče. A to i v případě, pokud k opravě nedojde a zůstane pouze u posouzení stavu spotřebiče. Viz platný ceník práce a cestovného.

15. V případě kdy je již jednou sjednán termín Záruční opravy a spotřebitel se jej snaží z nějakého svého osobního důvodu posunout, musí toto prodloužení temínu opravy dát společnosti písemnou formou nebo prostřednictvím elektronického modulu na webových stránkách společnosti.

16. Pokud dojde při samotné opravě z nějakého důvodu k navýšení ceny, může servis tuto částku navýšit až o 10% původní ceny a to bez uvědomění zákazníka.

17. Jestliže se spotřebitel dostane do prodlení se zaplacením za poskytnutou opravu spotřebiče, je společnost oprávněna mu zaslat dvě upomínky, přičemž za odeslání první upomínky bude spotřebiteli vyúčtována částka ve výši 100,- Kč a za odeslání druhé upomínky částka ve výši 500,- Kč. Pokud spotřebitel nebude reagovat ani na jednu upomínku do stanoveného data v ní vyznačeného, je společnost BMK servis s. r. o. oprávněna předat dluh k vymáhání svému právnímu zástupci.

18. Při situaci, kdy technik zjistí, že charakter závady je takový, že není možná oprava v bytě u zákazníka, a tudíž rozhodne o převezení spotřebiče do servisu na dílenskou opravu, má zákazník dvě možnosti.

a. Souhlasí s odborným stanoviskem servisu a umožní dokončení opravy spotřebiče v servisu společnosti. V tomto případě servis zajistí demontáž spotřebiče a jeho transport do servisu vlastními přepravními prostředky, včetně odborné manipulace.

b. Pokud zákazník nebude souhlasit s převozem svého spotřebiče do servisu, je to jeho právo a servis v tomto případě ukončí zakázku. Při Záruční opravě ukončí reklamaci a informuje prodávajícího, že zákazník neumožnil svojí součiností dokončení opravy a reklamace.

Zákazník jako laik, nemůže rozhodovat o postupu prováděné opravy. Může odmítnout dokončení opravy. O způsobu, provedení a postupu opravy rozhoduje vždy servisní středisko. Pouze servisní středisko je po opravě zodpovědné za řádné a odborné provední opravy, tak jak vyžadují metodické postupy výrobců a příslušné normy ČSN, včetně závěrečné revize dle ČSN 331600 ed.2.

19. Pokud zákazník dopravuje spotřebič do servisu osobně, přejímací technik řádně prohlédne spotřebič a zaznamená veškerá mechanická poškození. Za poškození spotřebiče a za vady způsobené přepravou zákazníkem, nenese společnost žádnou odpovědnost.

20. Veškeré vyjímatelné součásti, které nejsou nezbytné pro opravu budou zákazníkovi při sjednávání dílenské opravě vráceny. Stejně tak dekorativní prvky připevněné na spotřebiči

Smluvní podmínky a Všeobecné smluvní obchodní podmínky BMK servis s.r.o.

Třetí vydání, 9/2011 Stránka 7

 

21. Při převzetí spotřebiče do opravy naopak servis zabezpečí veškerou maximální ochranu daného spotřebiče před poškozením i nechtěným.

22. Spotřebič se jak do Záruční tak i mimozáruční opravy příjímá pouze vyčištěný, jinak společnost může přijmutí výrobku do opravy odmítnout.

23. Společnost si také vyhrazuje právo odmítnou přijetí do opravy spotřebič, který není kompletní, je polorozebraný nebo na něm jsou úpravy, které jsou v rozporu s továrním vybavením a nastavením. A to i v případě, kdy se bude jednat o Záruční opravu.

24. Spotřebitel dále souhlasí v souladu se zákonem 101/2000 sb. a jejích pozdějších předpisů, se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby společnosti. Jedná se nezbytnou vzájemnou komunikaci a o využivání zákaznické zpětné vazby, která mají v rámci interních předpisů, za úkol podávat konkrétní podněty či připomínky ke zlepšování, které společnost využívá prostřednictvím svých anonymních dotazníků. Jedná se o tyto údaje: Jméno a příjmení, adresa: ulice čp./čo., obec, PSČ, stručný popis místa: patro, popis místa v obci nebo osady bez jména ulice. Společnost se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně. Osobní údaje budou podle zákona přísně zabezpečené.

25. Na podnikatele platí ustanovení o servisu a oprav spotřebičů přiměřeně.

Část C

Reklamační řád

1. Reklamační řád se vztahuje na všechny výrobky, které společnost prodává a na služby, které poskytuje. Je jím stanoven postup, který je nutno dodržet při zjištěných závadách spotřebitelem.

2. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda zboží odpovídá jeho objednávce a bez zbytečného odkladu přezkoušet, zda je výrobek funkční.

3. Pokud se vyskytne u prodaného výrobku vada, vztahuje se na ni záruka po dobu dvacetičtyř měsíců. V odbobí záruční doby odpovídá společnost za vady výrobků a služeb. Vadou se rozumí takový nedostatek věci, se kterou spojuje právní řád určité právní následky. Za faktickou vadu věci je považována skutečnost, že věc nemá takové vlastnosti, jaké jinak obvykle má mít, popřípadě jaké byly mezi účastníky daného právního vztahu dohodnuty, či jaké podpůrně nebo závazně stanoví zákon.

4. Podnikatel nebo spotřebitel (dále jen „kupující“) je povinen zboží při převzetí řádně zkontrolovat, a to zejména zda není poškozené nebo nefunkční.

5. V případě výskytu vady výrobku je kupující povinen tyto bez zbytečného odkladu uplatnit u společnosti.

Smluvní podmínky a Všeobecné smluvní obchodní podmínky BMK servis s.r.o.

Třetí vydání, 9/2011 Stránka 8

 

6. Reklamaci lze uplatnit buď písemně doporučeným dopisem, elektronickou poštou (opatřenou zaručeným elektronickým podpisem v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu v platném znění) nebo osobně sepsáním Reklamačního protokolu na adrese provozovny společnosti. Kupující je povinen při reklamaci prokázat doklad o nákupu reklamovaného výrobku.

7. Společnost je povinna po uplatnění reklamace sepsat protokol o reklamaci, kde uvede zejména identifikaci reklamujícího, důvod reklamace, způsob a lhůtu vyřízení reklamace.

8. Pokud mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem dojde k uzavření kupní smlouvy prostředky komunikace na dálku, má právo spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od převzetí plnění bez jakékoliv sankce.

9. Záruční doba u spotřebního zboží činí 24 měsíců a začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

10. Po uplynutí záruční doby na výrobek se při opravě spotřebiče poskytuje na opravu věci záruka tři měsíce od provedení opravy.

11. Záruka se nevztahuje na světelné zdroje, na veškeré mechanické poškození a na běžné opotřebení spotřebiče. Dále se záruka nevztahuje na poškození vyjímatelných dílů, zejména ze skla nebo plastu za předpokladu, že poškození těchto dílů nezpůsobila společnost.

12. U spotřebičů a náhradních dílů, k jejichž zprovoznění je nutná odborná montáž či demontáž, bude záruka uznána pouze tehdy, když zprovoznění a montáž provede autorizovaný servis. Jedná se o náhradní díly vyžadující odbornou montáž (spadající do dodržování nařízení vlády čl. 168/1997 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí).

13. Záruční oprava nebude uznána v případě, kdy bude namontovaný prokazatelně jiný náhradní díl, který není určený do reklamovaného spotřebiče.

14. Záruční oprava na náhradní díl nebude uznána, pokud spotřebitel reklamuje poškozený náhradní díl, který ale není originální díl a není určený do reklamovaného spotřebiče.

15. Záruka na náhradní díl, nebude uznána, pokud bude reklamovaný díl vykazovat jiná mechanická poškození.

16. Záruka se nevztahuje rovněž na výrobky, které byly zakoupeny fyzickou osobou nepodnikatelem, a které vykazují známky komerčního provozu a nadměrného opotřebení.

17. Záruka se nevztahuje na případy, kdy mechanik po příjezdu k opravě přístroje zjistí, že přístroj nefunguje z důvodu, že bez přičinění společnosti nedošlo ke zprovoznění přístroje podle návodu k použití (zejm. odaretování pračky). V tomto případě je oprávněn technik společnosti vyúčtovat zákazníkovi po písemném souhlasu vzniklé náklady.

18. Záruka se nevztahuje na případy, že přístroj je nefunkční v důsledku závady částí, ke kterým je výrobek přimontován, a není jeho součástí, popřípadě je jeho součástí, ale nedošlo k jeho pravidelné údržbě (zejm. vodovodní kohout, zásuvka, odpad apod.).

19. Pokud servisní technik zjistí, že se jedná o neodstranitelnou vadu, má kupující právo na výměnu spotřebiče případně na vrácení kupní ceny.

Smluvní podmínky a Všeobecné smluvní obchodní podmínky BMK servis s.r.o.

Třetí vydání, 9/2011 Stránka 9

 

20. Reklamaci nelze uznat zejména tehdy, pokud servisní technik zjistí neodbornou instalaci spotřebiče, neodborné zacházení se spotřebičem a nedodržení podmínek uvedených v návodu k použití spotřebiče.

21. Při uplatnění reklamace v Záruční době se kupující prokáže prodávajícímu dokladem o prodeje a Záručním listem. Bez těchto dokladů nelze reklamaci v Záruční době uznat a provést bezplatně.

22. Pokud se prokáže, že k závadě na spotřebiči došlo vinou spotřebitele, bude tato reklamace ze strany společnosti zamítnuta. Pokud si bude spotřebitel přát odstranění této závady, je povinen společnosti uhradit cenu opravy a dopravu servisního technika na místo, kde mělo dojít k opravě spotřebiče.

Část D

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní podmínky a Všeobecné obchodní podmínky společnosti jsou nedílnou součástí všech kupních smluv a smluv o dílo mezi společností a spotřebitelem.

2. Smluvní podmínky a Všeobecné obchodní podmínky společnosti jsou nedílnou součástí všech kupních smluv a smluv o dílo mezi společností a podnikatelským subjektem, pokud není vzájemnou smlouvou upraveno jinak.

3. Smluvní podmínky a Všeobecné obchodní podmínky společnosti nabývají platnosti dne: 1. září 2011 a účinnosti dnem uzavření kupní smlouvy, nebo přijetím věci do záruční opravy případně uzavřením smlouvy o opravě věci, či smlouvě o dílo.

4. Společnost si vyhrazuje právo podmínky tohoto programu kdykoliv změnit bez předchozího upozornění znění Smluvních podmínek a Všeobecných smluvních obchodních podmínek.

5. Společnost tímto také prohlašuje, že dodržováním těchto Smluvních podmínek a Všeobecně smluvních obchodních podmínek nejsou nijak krácena spotřebitelská práva.

V Praze dne: 1. září 2011

Miloslav Klatovec

jednatel společnosti